Duchovní predispozice Slovanů

Duchovní predispozice Slovanů

 

Znáte ten podivný stav sklíčenosti, který se dostavuje přesto, že okolnosti vašeho života se nacházejí v normálu? Prožíváte zvláštní pocit smutku a vnitřního neklidu, přestože vám z obecného hlediska nic podstatného nechybí? Zastánci nové spirituality asi namítnou, že vám chybí duchovní rozměr života. Jenomže to je dost laciné vysvětlení, zvláště pokud tito spiritualisté a moderní esoterici zaměňují duchovnost za emocionální prožitek, moudrost za empatii, poznání za víru, vyššího ducha za mentální projevy duše.

Problém bude v něčem jiném. Slované mají v genetickém základu vlastní rasy zakódovány životní principy, které vycházejí z vyšších kosmických zákonů. Svůj původ i založení v minulosti odvozovali od nebeské sféry a nebeských předků. Vodítkem poznání a smysluplného života jim byl vždy nadzemský, hvězdný, a tudíž mužný pól duchovní síly protilehlý tomu ženskému, zemitému pólu odrážejícímu síly hmotné formy života a její vlastnosti, jež se odvíjejí od tělesné funkce přes emocionální reakce až k mentálním a duševním pochodům lidského nitra. Slovanům je cizí kult velké matky stejně jako uctívání podsvětních božstev tak typické pro barevné, a především tmavé rasy.

Ve světě Slovanů se jen obtížně prosazují liberální koncepty rovnosti a sociálního inženýrství, protože nejsou z hlediska kosmických zákonů přirozené, byť leckterým společenským vrstvám, především však jejich ženské polovině, znějí přitažlivě. Muž – Slovan se například nikdy nesmířil s popřením tradičních rolí muže a ženy v rodině. Stále trvá na svém vůdčím postavení i přirozené autoritě. Pokud ho žena opustí a odvede si společné děti, považuje to za zradu samotného organického principu sebezachování bílé rasy.

Jako následek se dostavuje hluboká zkormoucenost provázená odporem a vzdorem ke všem společenským pravidlům, jež takovou zradu dopustily. Tento vnitřní stav nemusí být racionálně uvědomělý. Často nenachází ani nehledá důvody, v čem je celý společenský systém špatný. Jde o pocit ukrytý hluboko v srdci a jeho spouštěcí mechanismy nesouvisejí s racionální analýzou, nýbrž mají původ v instinktu čili odehrávají se na genetické úrovni.

Stejným způsobem Slované vnímají zvrácenost hodnotového systému, jaký jim je vnucován západními mocnostmi. Neoponují plytkou přitažlivost krásných, ale prázdných slov, jimiž se zdůvodňují všechny humanistické, všelidské a pacifistické ideály podkládající nový světový řád, jenž by měl zrodit společnost otevřenou všem úchylkám a vládnoucím silám globálního světa.

Jednoduše se uzavírají ve vnitřním vzdoru, spontánním a neuvědomělém vzdoru, který vysrší na povrch vždy, když přeteče pohár trpělivosti nad mnohdy bezvýznamným projevem systémové nepřiměřenosti. Může jít o černocha či muslima, který jim zkřížil cestu. Může jít o sebe povyšující impulz ženy, která v jejich očích získává punc hysterické slepice.

Rasové predispozice Slovanům nedovolují přijímat dané společenské poměry s patřičnou dávkou uvolněnosti a přizpůsobivosti. Odtud pramení ona pro cizince nepochopitelná špatná nálada, i když podle jimi přijatých společenských norem jde všechno docela dobře. Podle pravého muže – Slovana je ovšem špatně úplně všechno, tudíž nezbývá než to pasivně snášet a hledat fyzické úniky, které bohužel nezaplní vnitřní prázdnotu.

Proto jsou Češi věčně nespokojení, proto se rmoutí, i když zjevný důvod není nasnadě, a nehne s nimi žádný „homo empatikus“ feministek ani pomatených spiritualistek, které nechápou pravou podstatu lidského Ducha. Mohlo by se zdát, že jde o projev negativní energie. Nuže, s energií to má co do činění, ale tato energie má hlubší a mocnou podstatu, protože vyvěrá z vyšších zdrojů, které v minulosti utvářely samotnou podstatu slovansko-árijské rasy. Jako taková tudíž není zlá, nese v sobě potenciál spásy lidstva v návratu k jeho přirozenému stavu zahrnujícímu vnitřní rozlišenost a rasovou rozdílnost, k vytvoření světového společenství spolupracujících ale přitom suverénních a o vlastní kulturní identitu opřených národů. Jen tak může být nastolen funkční světový řád. Ideje rasové homogenizace a inkluzivního uspořádání sociálních systémů jsou cestou k zániku lidstva jako inteligibilní a duchovně vzkvétající vesmírné entity.

Západní národy Evropy již podlehly řízené invazi alogenních vetřelců. Galové, Germáni, Anglosasové, tak jako v minulosti byli nástrojem christianizace, nyní plní úlohu zhoubných metastází anglosaské civilizace a její vlády hmoty nad duchem. Ne tak Slované. Jejich energie rodového sebeurčení a introvertního vzdoru nikdy nepomine. Již nyní takřka na dálku odpuzuje migranty a odklání je v jejich postupu více na Západ. Nejsou zde vítání poté, co nedokázali uhájit své vlastní domoviny před vnitřním rozvratem. Není jim totiž vlastní ono vlastenecké odhodlání bránit rodové državy i za cenu vlastního života či úplného vyhlazení. Takový vpravdě duchovní motiv je průkazem jisté ušlechtilosti, dědictví předků a rodové paměti.

Věřím, že český národ se jednoho dne ve spojenectví s ostatními Slovany a v čele s Ruskem vzepře anglosaské sionistické říši zla jako společnému nepříteli. Věřím, že jednoho dne bude naše krásná zem opět plně v naší moci. Věřím, že se žádné síle nepodaří nacpat naše lidi do městských megapolí, aby neničili přírodu, přestali se přirozeně rozmnožovat a podléhali technokratickému režimu přežívání. My dokážeme žít spokojeně především na venkově a v harmonii s přírodou. Věřím, že žádné hordy cizozemců nedostanou šanci hromadně obtěžkat naše ženy. Naše krásná a plavovlasá dítka si zprznit nedáme.

Autor Zoroaster, 27.09.2023
Přečteno 167x
Tipy 2
ikonkaKomentáře (9)
ikonkaKomentujících (4)
ikonkaDoporučit (0x)

Komentáře

Já pochopitelně určitě nejsem tolik vzdělán, avšak dovoluji si Váš text pochválit. Já dříve býval Skinhead, žádný výtržník jsem však nebyl. Jsem mladý, avšak ještě za mých učňovských let byla tato subkultura docela živá. Později jsem tyto západní subkultury opustil, jelikož jsem zjišťoval, že nedovedou naplnit to, po čem jsem prahnul. Svoji radost jsem posléze začal nacházet v ústní lidové slovesnosti, pověstech, bájích. Začal jsem se tudíž věnovat úplně jiným věcem. Pochopitelně též poezii. Vzpomínám už jen na to, kterak se mnohým klukům jako já ostatní smáli a brali nás za fanatické hlupáky, což spousta z nás i skutečně byla. Musím pouze podotknout, že z oněch tehdejších liberálů, skejťáků, hipíků a volnomyšlenkářů se dnes stali ještě daleko větší fanatici a nebezpečnější jedinci, než byla spousta kluků v bomberech. Jeden čas jsem zavítal i do prostředí alternativně smýšlejících lidí a byla to ta největší špína a hnus, co jsem kdy poznal. Jsem vyučený kuchař a leckde jsem se potloukal, teď pracuji u technických služeb a mám super kolegy, dělníky. Jsem spokojen.

27.09.2023 14:55:49 | Václav

PS : Západní politice jde pouze o rozvrácení možné slovanské pospolitosti a našich veškerých kulturních tradic, které by nás mohly spojovat. Místo toho lidé vzhlíží v odporné ideologie, které chtějí dělat z mužů ženy a z žen muže. ( Pouze lehce řečeno )

27.09.2023 15:17:55 | Václav

Hlas čisté krve národa - děkuji.

27.09.2023 17:12:58 | Zoroaster

... jako bys to vzal z držky přímo Himmlerovi... bravo!

07.06.2024 20:26:44 | mravenec

Globálnímu byznysu je jedno jaké jsme rasy, barvy nebo genových predispozic. Je to demokratické nebo liberální nebo protirasistické? Vůbec ne, protože to jsou ideologické termíny, které v ekonomice (a v rámci zájmů a cílů globálních firem), které světu vládnou, vůbec nic neznamenají. Obrat, zisk, růst trhů, nové technologie výroby, marketingu, logistiky a ovládnutí trhu je zajímají. Našimi novými duchovními oblbovacími modlami pro konzumní neduchovní dav jsou pak slova jako multikulturní, genderový, virtuální, ...atd. Nová slova jsou krásná! A jsou moderní! A stále jich ve všech oborech lidské činnosti přibývá...krásná hesla táhnou...krásné fráze nás duchovně optimisticky utěšují...:-))

27.09.2023 12:26:19 | Lighter

Slyšel jsi již něco o Kalergiho plánu - vytvoření smíšené nahnědlé evropské rasy lidí dostatečně chytrých na to, aby mohli pracovat, a dostatečně hloupých, aby se dali snadno ovládat? Nebo o Schwabově resetu a inkluzivním kapitalismu? Tvůj "ekonomismus" je velmi omezený a rozhodně neodpovídá realitě globalisty projektovaného nového světového řádu.

27.09.2023 14:20:17 | Zoroaster

Jasně, že slyšel. Vždyť přece o tom "zjednodušele", aby to dav pochopil :-), přece píši...

28.09.2023 11:59:37 | Lighter

Tak proč píšeš ty nesmysly o vládnoucích globálních firmách, jimž jde jen o zisk? Nadnárodní korporace samozřejmě mají získat absolutní převahu nad ostatními subjekty trhu, ale ne pro zisk, toho už mají dost a trhy už není kam rozšiřovat, ale proto, aby superelity, které je vlastní, mohly nastolit světovou diktaturu.

28.09.2023 17:27:39 | Zoroaster

Píši vlastně to stejné jako ty, jen jinými slovy. Možná méně odbornými, aby to pochopil "oblblý dav", ale obsahově se moc nelišíme.

29.09.2023 10:57:50 | Lighter

© 2004 - 2024 liter.cz v1.6.1 ⋅ Facebook, Twitter ⋅ Nastavení soukromí