Stopy odjinud

Stopy odjinud

Anotace: Když vyloučíte všechno nemožné, tak cokoliv zůstane, byť by to bylo sebenepravděpodobnější, musí být pravda. A.C.Doyle

Létající talíře, neidentifikovatelné létající objekty, zkrátka řečeno UFO jsou již dlouhá desetiletí středem zájmu. Vynořují se v knihách, časopisech, ve filmech i na stránkách internetu. A pak tu samozřejmě máme opozici, která existenci UFO ani žádných jiných záhadných jevů nepřipouští. Tím nám tito skeptikové poněkud ubírají radost ze života, který je dle nich až nehorázně přímočarý. Nabízím nyní hypotézu, jež zřejmě zvedne krevní tlak nejen skeptikům, ale i zastáncům UFO. Následující úvaha bude s největší pravděpodobností patřit k těm, které bývají autorovi řádně omláceny o hlavu. Ale jak říká francouzský prezident: „Vpřed!“

Není příliš známo, že katolická církev zařazuje UFO, jeho projevy a souvislosti do oblasti démonických projevů. Jenomže z pochopitelných důvodů (panika, zhroucení společenského a náboženského života) se nedozvídáme pravdu celou.
Podle některých dohadů jsou projevy UFO přípravou na příchod antikrista. Existují autoři a seriózní badatelé, kteří tvrdí, že UFO mohou být skutečnými ďáblovými vyslanci. A zdaleka ne všichni, kdo tyto názory sdílejí, jsou výstředníci či podivíni.
Máme k dispozici poměrně dost informací o zjevně nepřátelské činnosti jevu zvaného UFO. Ať už je jejich původ jakýkoliv.
Anglický fyzik a astronom Eedley, který údajně prožil setkání s démonickými UFO, tvrdí, že padlí andělé jsou odhodláni převzít moc na Zemi. Můžeme samozřejmě namítnout, že tento vědec neměl zrovna šťastný den, když svoji teorii zveřejnil, ale… Celá věc není zdaleka tak jednoduchá, jak bychom si možná ve skrytu duše přáli.
Nemůžeme ani opomenout možnost, že naši planetu navštěvují různorodé civilizace, jejichž úmysly nemusí vůbec být destruktivní. Pak by nad našimi hlavami probíhal docela frmol. Je to děsivá představa, ale o nic děsivější než ta, že jsme ve vesmíru docela sami. Těmto úvahám se ale už věnovali autoři mnohem fundovanější, proto se nyní zaměřím pouze na naši předpokládanou nepřátelskou entitu.

Padlí andělé
Jak se říká, největší lest satana spočívá v tom, že veřejnost přesvědčil o své neexistenci. Podobné prvky „neexistence“ nacházíme i u neidentifikovatelných létajících objektů. Jak velmi výstižně, i když jistě s nadsázkou, poznamenává Zdeněk Patrick v knize Silnější než Daniken : „A jednoho krásného dne, aniž bychom cokoliv postřehli, by byla naše místa na této planetě kýmsi obsazena a ten poslední z odcházejících lidí by byl stále utěšován, že UFO jsou pouhým výplodem chorých mozků.“
Některé informace nabízí Bible. Zde se dozvídáme o velkém incidentu s dalekosáhlými následky, který právě padlí andělé - naše hypotetická civilizace démonů - způsobili na Zemi. Známý a hojně citovaný verš z První knihy Mojžíšovy (kap. 6, verš 2) říká: „Vidouce synové Boží dcery lidské, any krásné jsou, brali sobě ženy ze všech, které oblibovali.“ Bible tento čin příliš nerozebírá, ale naznačuje, že byl jedním z důvodů, proč se z andělů nebes stali padlí andělé, kteří tímto rozmnožili řady svých předchůdců v čele se Satanem. Pro úplnost si musíme tuto legendu připomenout: První z andělů Lucifer (dnes má toto jméno spíše pohádkový nádech, ale znamená Světlonoš - původně předák všech andělů) zatoužil vyrovnat se Bohu, načež proti němu zahájil rozsáhlou rebélii. Za trest byl i se svými stoupenci svržen z nebe a stal se Satanem - tedy odpůrcem. Vraťme se ale k naší druhé skupině zavržených andělů. V již zmíněné První knize Mojžíšově se také uvádí, jaké následky měl neuvážený (nebo snad uvážený až příliš) čin synů Božích: „Obrové (zrůdy) pak byli na Zemi v těch dnech, ano i potom, když vcházeli synové Boží k dcerám lidským, ony rodili jim…“ Podle Bible Zemi zaplavili obři a zrůdy, kteří museli být zničeni. Jedním z posledních potomků těchto obrů byl Goliáš, jež prohrál souboj s budoucím králem Davidem. Z biblických veršů je zjevné, že synové Boží vstupovali k lidským ženám ve fyzické podobě a oplývali rozmnožovací schopností. Taková malá vesmírná kámasútra. Jenomže Boha a anděly chápeme jako bytosti duchovní podstaty, nikoliv fyzické Pozoruhodná je v této souvislosti Kniha Henochova, text připisovaný pradědovi Noema, o němž Bible informuje, že „chodil s Bohem a Bůh ho vzal na nebesa.“ Kniha Henochova nebyla zahrnuta do Biblického kánonu. Širokým obloukem ji obcházejí nejen křesťané, ale i židé. Snad proto, že odhaluje mnohá výbušná tajemství. Mimo jiné v ní Bůh umožnil Henochovi návrat na zem, aby lidstvo varoval před padlými anděly, kteří, jak se uvádí v této knize, vzali na sebe lidská těla a byli kvůli svým zločinům proti lidstvu odsouzeni.
Z dalšího textu vyplývá, že pro padlé anděly bylo nejtvrdším trestem odejmutí jejich duchovní podstaty. Museli zůstat ve fyzické podobě, která se snad postupem času proměňovala a v jistém slova smyslu upadala. Neztratili ovšem nic ze své výjimečné inteligence. Pak by také mohli vládnout vyspělou technikou, kterou nutně potřebovali vyvinout vzhledem ke své nabyté podobě, včetně dopravních prostředků různých tvarů, které nyní nazýváme UFO. Připomeňme si, že tyto „dopravní prostředky“ se objevují na rytinách a obrazech napříč časem i kontinenty. V roce 1561 nad Norimberkem poletovaly válcovitá tělesa a koule, a o pět let později obyvatele Basileje překvapila flotila tentokrát černých koulí. Kresby strojů podobných dnešním UFO nacházíme ve starých arabských kronikách, ale i na stěnách staveb zaniklých civilizací Jižní Ameriky nebo v Austrálii. Zajímavé je, že především pravoslavné kostely udivují návštěvníky svými neobvyklými kresbami létajících objektů. Na tisíc let staré malbě z Gruzie létající talíře sledují ukřižování Ježíše Krista.
Padlým andělům bylo duchovní nebe zapovězeno, zbyl jen kosmický prostor, případně jiný vesmír nebo jiná dimenze. Pro skeptiky: jiný vesmír, jiné dimenze jsou, na rozdíl od předchozích úvah, vědecké pojmy, se kterými současná věda v rámci kvantové fyziky počítá.
Ztráta duchovní podstaty nebyla jediným trestem pro padlé anděly. Získali fyzickou podobu, ale ztráceli reprodukční schopnosti, kvůli kterým to vlastně všechno začalo. S tímto by mohly souviset další dramatické události.

Únosy lidí do UFO a mrzačení zvířat
Doktor Thomas Bullard prozkoumal 272 případů UFOúnosů a zjistil, že se jedná o psychofyzické výzkumy, které spočívají v odběru vzorků krve, k nabodávání „pacientů“ různými jehlami ve výzkumu prostřednictvím nám neznámých zařízení. Některé zákroky se vyznačují značnou bolestivostí. Do těl lidí se zavádějí implantáty, které se již v několika případech podařilo vyjmout a zkoumat. Bez výsledků. Výzkum obětí bývá zaměřen na pohlavní orgány, mužům je odebíráno sperma, ženy jsou podrobovány ponižujícímu vyšetření. Byly popsány hodnověrné případy oplodnění žen a následné odebrání plodu po dalším únosu. Fox Mulder a Sculyová by výskali radostí. Před mnoha lety byl v Magazínu 2000 popsán příběh jedné mladé ženy z Prahy, kterou gynekolog po jejím tvrzení, že byla unesena do UFO, vyšetřil a zjistil, těhotenství. Druhý den pak ještě prováděl vyšetření ultrazvukem. Dle svědectví těhotné ženy měl pronést dosti jadrnou větu: „Do prdele, kde se to tady vzalo, vždyť je to dvacetkrát větší.“ Skeptik jistě namítne, že časopis Magazín 2000 není zrovna Věda a život, ale máme potvrzení z druhého pramene. Štáb televize Prima chtěl s tímto lékařem mluvit, ale on odmítl o tomto zákroku cokoliv sdělit s tím, že kdyby řekl pravdu, tak by se navždy jako lékař znemožnil. Skeptik možná namítne, že Prima není zrovna BBC, ale to bychom se nikam nedostali. Podobnou zkušenost s únosem do neznámého létajícího objektu měly v roce 1999 dvě ženy z Ostravy. Můžeme si o jejich svědectví myslet cokoliv, ale faktem zůstává, že ve stejný den, kdy svůj únos tyto ženy nahlásily, přišly z třicet kilometrů vzdáleného polského území zprávy o dočasném zmizení čtyř osob.
A smysl výše naznačených výzkumů? Vzpomeňme si na trest, který tuto entitu postihl: ztráta reprodukčních schopností. Mezi další oblasti zájmu vetřelců patří lidská láska a cit. Jako by chtěli pochopit podstatu lidských emocí, tajemství, které jim bylo odepřeno. Někdy se oběti svých únosců ptají: „Kdo vám dal takové právo?“ A dostávají údajně telepatickou odpověď: „Máme takové právo.“ Trochu to připomíná nikdy nevyslovenou otázku v očích pokusných zvířat v našich pozemských laboratořích. I my bychom jim odpovídali: „Máme takové právo.“
Některé indicie také naznačují, že entita, kterou jsem nazval civilizací démonů, podléhá jakési degeneraci a má somatické potíže, k jejichž léčení používá nejen lidskou, ale i zvířecí krev. S tímto souvisí další UFOjev - mrzačení zvířat.
Na mnoha místech planety se objevují zohavené zvířecí mrtvoly. To by vzhledem k lidskému postoji k našim spoluobyvatelům planety nebylo nic neobvyklého, ale zde se jedná o specifické zmrzačení. Zvířecím mrtvolám jsou s chirurgickou přesností odoperovány vnější i vnitřní orgány, v mnoha případech nezůstala v mrtvých zvířatech ani kapka krve. Všechny řezy jsou provedeny laserovou technikou, která by asi běžnému pytlákovi zůstala nedostupná. V oblasti těchto nálezů byla vždy pozorována UFO, někdy záhadné černé helikoptéry bez identifikačních znaků.
Chybějící krev by se dala vysvětlit, jak je výše naznačeno. Ale k čemu slouží odebrané orgány?

Co věděla svatá inkvizice?
Je velmi pravděpodobné, že ve vatikánských archivech v aktech kongregace Svatého oficia bychom na dané téma nalezli mnohé pozoruhodné materiály, které nemohou spatřit světlo světa.
Vraťme se o několik století zpět, do nechvalných dob, kdy probíhaly tzv. čarodějnické procesy. Vyšetřovatelé svaté inkvizice kladli nejen nepříjemné otázky prostřednictvím ještě nepříjemnějších metod, ale také hledali podezřelá znaménka a neobvyklé jizvy. Když opomeneme obvykle rozšířený pornografický výklad této činnosti, musíme hledat jiné vysvětlení. Na chvíli se posuneme v čase do přítomnosti. Oběti únosů do UFO nacházejí na svém těle různé jizvy, které předtím neměli, vydutá zanícená místa apod. Možná tedy inkvizice hledala konkrétní znaky kontaktu s démonickou entitou. Jak jsem naznačil - církev mohla vědět mnohem víc, než se má všeobecně za to, i když samozřejmě na úrovni chápání své doby. Nemůžeme tehdejší éru poměřovat současným pohledem. Dnešní oběti únosů mají k dispozici psychology a psychoanalytiky, tehdejší oběti jen kata a jeho pomocníky. Ženy obviněné z čarodějnictví vypovídaly na mučidlech o kontaktu s jakousi šedou bezpohlavní bytostí. Nemuselo nutně jít jen o výsledek tehdejších přesvědčovacích metod, ale o reálnou zkušenost. Své polínko na pomyslnou hranici přiložil také Tomáš Akvinský (1225-1274). V Summa theologica píše: „Zrodí-li se ze soulože démona a pozemské ženy dítě, pochází toto dítě ze semene muže, kterému bylo předtím odejmuto. Vzniká tak nové ďábelské plemeno.“ Na tehdejší dobu pozoruhodný názor, zvláště když si vzpomeneme, co UFOúnosci provádí v současnosti uneseným mužům.
Církev snad vytušila (nebo disponovala materiály, o kterých nevíme), že entita démonů ovlivňuje s neznámým cílem dění na Zemi, provádí podivné experimenty a zahájila s ní nekompromisní boj na úrovni tehdejších znalostí a chápání světa. Pak by ani spis Kladivo na čarodějnice nemusel být tak šílený, jak se všeobecně soudí.
Máme tu ještě jednu souvislost. Jde o již zmíněné implantáty, vyjmuté z obětí UFOúnosů. Opět můžeme najít spojnici s minulostí. Nebylo výjimkou, že nešťastnou oběť nejen upálili, ale její ostatky pak kat ještě drtil kladivem na prach, který inkviziční úředníci následně pečlivě prozkoumávali. Poté ho vmetli do řeky. Řekl bych, že tímto byl případný implantát zničen zcela spolehlivě. Ani v současnosti nevíme, k čemu vlastně slouží, církev ale možná o nich přece jen něco málo věděla. Minimálně o jejich existenci, a že je třeba je zničit. Trochu to sice připomíná Caligulu, který svému synovci vyléčil kašel tím, že mu nechal useknout hlavu, ale jak jsme si již řekli, taková byla doba.
Po řádném prozkoumání prachu z upálených obětí následovaly tajné přísahy úředníků inkvizice zachovat o podstatě problému nejhlubší mlčení.
Toto mlčení trvá až do dnešních dnů.

Česká stopa
U Mšena stojí hrad Houska vybudovaný počátkem 14. století. Jeho prvním majitelem se stal Hynek Berka z Dubé. Hrad nestojí na žádném strategickém místě, nebyl ani královským hradem, a navíc ho postavili v pusté krajině bez dostupného zdroje pitné vody. Tím se dostáváme k hlavní záhadě. Hrad totiž není zbudován tak, aby se ubránil případnému vnějšímu nepříteli (jak bývá zvykem), ale aby čelil nepříteli vnitřnímu. Celý obranný systém je zaměřený proti tomu, co se nacházelo uvnitř. Součástí hradu je hradní kaple. Od ní se vine do sklepení zvláštní schodiště. Přesněji řečeno dvě schodiště, která vedou stejným směrem a jsou od sebe oddělena silnou stěnou. Kdo asi kráčel po schodech, které musela dělit pevná zeď?
Podle místní tradice je v podzemí množství chodeb, v nichž mají být pohřbeny „jisté věci“ a kostry nelidí. Na hradě sloužila elita českých pánů, která střežila něco, co se nesmělo dostat ven.
Podle naší hypotézy by to mohla být jedna ze vstupních bran nepřátelské entity. Ovšem proč tehdy byla funkční a v současnosti zjevně nikoliv? Nebo se mýlím? S tou současností…

Muži v černém
Pod tímto pojmem si nesmíme představit postavy ze stejnojmenného filmu v podání herců Lee Jonese a Willa Smitha. Děj filmů (vznikly tři) nemá nic společného s tím, co badatelé v oblasti UFO chápou pod pojmem Muži v černém. Budiž však tvůrcům těchto filmů odpuštěno, vydařily se jim skvělé komedie.
Se skutečnými (tedy, lze-li to tak říct) muži v černém se setkáváme všude tam, kde je řeč o fenoménu UFO. Lidé, kteří se s nimi setkali, potvrzují, že tito neznámí spiklenci nepůsobí příliš lidsky.
Svědci se téměř bezvýhradně shodují na jejich popisu: Černé obleky, dávno vyšlé z módy, avšak viditelně zánovní, černé klobouky a někdy černé reflexní brýle. Černé jsou i jejich automobily. Jde ale o modely, které se už mnoho let nevyrábí, přesto jsou bez jediného škrábnutí, jako by sjely z výrobní linky. V některých případech se tyto postavy objevují ve vojenských uniformách a prokazují se velmi přesvědčivými vládními dokumenty. Tito neznámí se snaží ovlivňovat svědky, jež se nějakým způsobem dostali do kontaktu s UFO. Americká Air Force již v roce 1967 přiznala existenci těchto záhadných vyslanců a jejich ilegální činnost. Zdůraznila však, že s nimi nemá nic společného. Později dokonce americké vojenské letectvo vydalo oběžník „Falešní důstojníci letectva“, ve kterém varuje před těmito záhadnými agenty.
V září 1953 byl Albert K. Bender, jenž se intenzivně zabýval výzkumem UFO, navštíven ve svém bytě v Bridgeportu třemi muži v černých oblecích. Bender, známý jako zakladatel „Mezinárodního centra pro UFO“, tvrdil, že již zcela přesně ví, co se za tímto fenoménem skrývá. Vyhlásil, že získané poznatky zveřejní ve svém časopise „Space Review“. Po návštěvě mužů v černých oblecích veškerého výzkumu zanechal a do zmíněného časopisu skromně poznamenal: „Měli jsme v úmyslu celou záležitost zveřejnit, ale na základě obdržených informací se bohužel musíme omluvit, že tak prozatím neučiníme. Doporučujeme všem, kdo se angažují v otázkách výzkumu UFO, aby si počínali nanejvýš opatrně.“ Co přesně muži v černém Benderovi řekli, zůstalo tajemstvím, avšak to co se dozvěděl, ho zřejmě natolik vyděsilo, že velmi ochotně splnil jejich požadavky.
Neznámí agenti nemluvili jen tak do větru, což dokazuje případ astrofyzika M.K.Jessupa, který byl nalezen mrtev ve svém autě v parku na Floridě. Byl také předem varován, aby svých výzkumů zanechal, ale varování neuposlechl…
Kdo jsou muži v černém a jak souvisí s naší hypotetickou civilizací démonů? Patří snad k nějaké tajné službě elitní vládnoucí skupiny? Vlády, která je v kontaktu s vyslanci „odjinud“?
Tušení stínu, řečeno slovy klasika, se vynořuje z temných hlubin časoprostoru…


Dovětek mimo téma, jen pro zajímavost: Americký prezident J.F.Kennedy bral jev zvaný UFO velmi vážně. 12. listopadu 1963 si zažádal o celkové zpřístupnění dokumentů CIA a NASA, které se týkaly sdílení informací o UFO se Sovětským svazem. O dva týdny později byl mrtev.
Náhoda?
Možná.
Autor František Kašpárek, 25.08.2017
Přečteno 325x
Tipy 2 ... Tip / Supertip
Poslední tipující: hanele m., Isabella Monvoisin
ikonka Komentáře (2)
ikonka Komentujících (1)

Komentáře

(část dva)
Když to vezmu z jiného úhlu: co by přesvědčilo skeptika? Např. veřejné vystoupení UFO by se hodilo. Když je někde nějaká demonstrace, že by vystoupili, poklábosili.

Problém je v tom, že oni tu jsou a nedají se chytit, ale určitá část populace, je vidí, je jimi unášena a nebo o nich píše magazíny.
Seriózní vědě, přitom neodpoví na vysílaný signál... a současně sem létají talíři. Takže oni mají tak vyspělou technologii, že sem doletí, nenechají se přímo vidět a přitom s námi něco dělají. Je to tajné a přitom o tom ufologové vědí takové spousty věcí. Vědí o tom spousty věcí, ale nemají přímý důkaz. Proč nemají přímý důkaz, protože UFOni, jsou dost chytří, aby jim ho nedali. Co se dá říct, než smůla.
Z toho, co vidíme nás tedy nechtějí zničit, to by asi nedalo moc práce... Nejspíš nás chtějí zkoumat - asi jsme zajímavý. Proč to nedělají tak, abychom si toho nevšimli vůbec?
Podle tebe (a nejspíš i jiných) nás zkoumají, protože mají problémy s rozmnožováním. To je teda pech, mají talíře a super maskování, zdroj energie, který zřejmě my neznáme a ještě to nezanechává stopy a maj problémy se rozmnožit. S lidma je to spíš obráceně...
Dokážou ty talíře lítat k jiným planetám? Dokážou lítat k jiným hvězdám? Nebo to je jen tady na Zemi?

Druhé vysvětlení (bohužel nepoetické) je samozřejmě takové, že si to někdo vymyslel a ostatní tomu uvěřili.

27.08.2017 09:46:21 | ewonreagovat

v nedávné době jsem narazil na článek v lidovkách, který se týkal bublin. Jde zhruba o to, že různí lidé, čtou různé texty, především na internetu a volí různé strany. Podstatné je, že lidé v reálném ani virtuálním životě příliš nepřicházejí do kontaktu s jinou než svojí bublinou.
Já na literu mám pocit, že tyto cizí bubliny čas od času vidím. :-)

Přemejšlím v čem je problém v UFO: v tom, že jako každá konspirace vlastně nejde vyvrátit?
Když řeknu: viděl jsem Santu Klause, byl na obloze a jeho sáně táhli sobi: je to UFO?
Nebo je to démonické UFO?
Každopádně bude mi někdo věřit? Vypadá to, že možná ano. Když najdu pár lidí, kteří ho viděli taky, bude to hodnověrnější.
Stejně je to ale stále nesmysl.

Nebo ne?

27.08.2017 09:38:36 | ewonreagovat

© 2004 - 2020 liter.cz v1.4.6 | Facebook, Twitter